İşçinin Sigorta Primlerinin (SGK) Eksik Yatırılması Davası

fazla mesai üretleri
Oy verebilirsiniz

İşçinin sigorta primlerinin (SGK) eksik yatırılması davası; oldukça yaygın olarak açılan bir tür iş hukuku davasıdır. Çalışan herkes emekli olmak ve emekliliğin rahat bir şekilde yaşamak ister. Emeklilik için devletin koyduğu bazı kurallar ve koşulların sağlanması gereklidir. Bu şartlardan birisi de sigorta primlerinin belirli koşullarda ve belirli gün sayısında yatırılmasıdır. Ne yazık ki işverenlerin bir kısmı, çalışanlar için çok önemli olan sigorta primlerini ek külfet olarak gördüğü için masraflardan kaçmak adına işçilerin sigorta primlerini eksik yatırmaya yönelirler. İşçiler, sigorta primlerinin gerçek maaş üzerinden gösterilmemesi ya da sigorta primlerinin hiç ödenmemesi yüzünden mağdur olmaktadırlar. İşçilerin gerçek maaşları üstünden primlerinin yatırılmaması iş akdinin feshinde haklı neden olarak kabul edilir. İşçinin en temel özlük haklarından olan sigorta priminin işveren tarafından yok sayılması ve sigorta primine dair usulsüz ödeme yapılması hem iş akdinin haklı feshi olarak kabul edilir hem de usulsüzlük için idari para cezası verilir. Bu yazıda eksik sigorta primi dava dilekçesi, eksik yatırılan sigorta primleri zamanaşımı, sigorta priminin eksik yatırılması idari para cezası, sigorta primlerinin eksik yatırılması haklı nedenle fesih, sigorta primlerinin eksik ödenmesi cezası, ödenmeyen sigorta primleri dava, sgk eksik prim bildirim cezası gibi konuları ele alacağız.

Sigorta Primi Eksik Ödenen İşçinin Talep Edeceği Haklar

Bir çalışanın işe girdiği gün dahil olmak üzere çıkış yaptığı güne kadar işveren tarafından sigorta primlerinin eksiksiz bir biçimde ödenmesi zorunludur. İşveren, işçiyi gerçek maaşı üzerinden işçinin aldığı brüt maaş miktarı hesaplanarak, sigorta primleri ilgili kuruma ödenmelidir. Ne yazık ki genellikle eksiksiz olarak ödenmesi gereken sigorta primlerinin asgari ücretten gösterilerek SGK’ya bildirilmesi gereken miktardan daha düşük bildirilmesi durumu yaşanır. Bu işçiler açısından mağduriyet yaşatan bir durumdur. İşçiler böyle bir durumda işçinin sigorta primlerinin (SGK) eksik yatırılması davası açabilirler. Sigorta primlerini gerçek maaşından değil asgari ücretten gösterilen çalışanlar, isterse iş sözleşmesini haklı neden feshedip kıdem tazminatı ve varsa diğer alacaklarını talep edebilirler. Çalışanlar bu sebeple iş sözleşmesini haklı nedenle feshederlerse ihbar tazminatı alamaz. Fakat çalışanın en az bir yıllık çalışmasının karşılığında kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarını talep edebilir. Böyle bir durumda feshin haklı nedeni, alacakların talebini de içeren bir belge noter onaylı olarak yapılmalıdır. Ödeme yapılmaması durumunda ise işçi dava yoluna gidebilir ve alacakların ilama bağlanması ile alacakların tahsili sağlanabilir.

Sigorta Primini Eksik Ödeyen İşverenlere Uygulanan Cezalar

İşveren, sigortalı çalışanının maaşını elde veriyor ya da verdiyorsa, sigorta kazancını eksik gösteriyorsa ağır bir idari para cezası verilir. Yasalara göre, 2.000 TL maaş alan bir çalışan, sigortaya asgari ücretli ya da part-time çalışan olarak gösterilir, kazancının resmi olan kısmı bankaya yatırılıp kalan kısmı makbuz imzalatmak üzere elden ödeniyorsa bu durum idari suç oluşturmaktadır. İşveren, 30 gün çalışmış işçi için 30 günden az çalışmış gösteriyor ya da kazancını gerçek aldığı ücretten düşük ya da eksik gösteriyorsa belge verilmesi gereken her ay için asıl ya da ek aylık prim ve hizmet belgesi istenmesine ayrıca brüt asgari ücretin 2 katına kadar para cezası uygulanır. Bunun dışında eksik gün ve kazançlara ait sigorta primi, gecikme zammı ve cezası işverenden tahsil edilir. Sigortasız işçi çalıştıran işveren, denetmen ya da müfettiş tarafından işyerine inceleme yapılması halinde kayıt geçersizliği ve kayıt ibraz etmeme sebebiyle idari para cezası alır. İşçinin hastalanması ya da iş kazası geçirmesi ve meslek hastalığına yakalanması halinde SGK karşılaştığı maliyet bedelini işverenden tahsil eder. Ayrıca işverenin bir yıl boyunca hiçbir teşvik ve destekten yararlanamaması sağlanır. Sigortasız çalıştırılan süreye ait tüm sigorta primleri, gecikme zammı ve faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir.

Eksik Sigorta Primi Dava Dilekçesi

 

………………………. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

 

 

DAVACI : ………………………………..

 

 

 

DAVALI : ………… LTD ŞTİ. ( işveren olarak Geçecektir. )

 

 

 

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU.

 

 

KONU : İşveren tarafından 2012 yılı 1-2-3-4 üncü aylar ve 5 inci ayın ilk 6 gününde bildirilen sigorta prim kazancımın eksik yatması ve bu nedenden dolayı almaya hak kazandığım işsizlik ödeneğimde aleyhime eksiklik olduğu ve ileride olacağım emeklilik halimde aleyhime eksiklik olacağı ve işveren tarafından prim kazançlarımın eksik yatırılarak devleti zarara uğrattığı, ilgili eksikliğin giderilmesi istemidir.

 

 

DAVA DEĞERİ : 5.000.00- TL

 

 

AÇIKLAMALAR : Şahsım işveren e bağlı, aralıksız ve kesintisiz olarak aynı işyerinde 2007 yılının 8 ayından itibaren fiili olarak çalışmış, sırasıyla ön muhasebe elemanı , finans elemanı ve son olarak finans ve fatura kontrol birim yöneticisi şeklinde hizmet vermişimdir. Ancak işveren tarafından 2012 yılı 1-2-3-4 üncü aylar ve 5 inci ayın ilk 6 gününde sigorta prim kazancı işveren tarafından alınan gerçek maaş üzerinden gösterilmeyerek ilgili aylarda maaşımın bir kısmı zarf yolu ile elden verilmeye başlanmış sanki düşük maaş alıyormuş gibi gösterilerek hem şahsımın hakkından hem de devlete ödediği prim üzerinden şirket kendine haksız kazanç sağladığı kanaati oluştuğundan önce ilgili işveren e çalıştığım süre içerisinde sözlü ve e-mail yoluyla, yapılan işin yanlış olduğunu bildirdiğim ve nitekim uyarılarım sebebiyle ve işverenin o tarihte asgari ücretten oluşan gerçeği yansıtmayan bir sözleşme düzenleyerek imzalamamı istemesi ve sözleşmeyi kabul etmemem sebebiyle 06/05/2012 tarihinde işveren tarafından işime son verilmiştir. İşten çıkarılmam neticesinde şahsım tarafından işverene iadeli taahhütlü posta yoluyla dava ekinde sunduğum yazılı bir uyarı mahiyetinde dava haklarımı saklı tuttuğum bir bilgilendirme yazısı ile bu eksikliğin giderilmesini talep ettiğim halde, işveren den ilgili yazıma cevap alamadığımdan dolayı işveren avukatı ……………… ile görüşmelerim sonucu kendisinden’ de mağduriyetime cevap alamadığımdan ve sözlü olarak yaptığımız görüşmelerde beni dava hakkıma yönlendirdiğinden ve Hal böyle olunca iş bu davayı açma mecburiyeti doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER : İŞ Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, HUMK, ve sair mevzuat.

 

YASAL DELİLLER : Sigorta Hizmet Cetvelleri, Banka Maaş ve İhbar Kıdem Tazminat Dekontları, İlgili şirkete gönderdiğim yazı ve bunların teslim edildiğine dair İadeli Taahhütlü Posta Evrakları, İlgili şirketin tarafıma düzenlemiş olduğu asgari ücretli iş sözleşmesi, Sivas Çalışma ve İş Kurumundan Aldığım İşsizlik Ödeneği Ödeme Kararı, Tanık Beyanları ve sair her türlü yasal deliller…

 

 

 

SONUÇ VE İSTEM : Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla,

 

2012 yılı 1-2-3-4 üncü aylar ve 5 inci ayın ilk 6 gününde sigorta prim kazancımın daha önceki aylarda aldığım gerçek maaşıma göre yeniden düzenlenmesi ve bu çerçevede ……….İli Çalışma ve İş Kurumundan Aldığım İşsizlik Ödeneği Ödeme Kararının da mahkeme sonucuna göre yeniden düzenlenmesi olmak üzere davalılardan tahsiline ve düzeltilmesine ayrıca iş akdinin sona ermesinden itibaren diğer alacaklar için yasal faizin yürütülmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalı işveren üzerinde bırakılmasını Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim. …./…./2018

 

 

 

DAVACI

Adı ve Soyadı

İmza

 

 

Bir önceki yazımız olan İşçi Hangi Durumda İşe İade Davası Açabilir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

DMCA.com Protection Status