Tapu İptal Ve Tescil Davası

tapu iptal ve tescil davası

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Kişilerin mülkiyet hakları, kişiye bahsi geçen şeyleri dilediği gibi kullanma, bunlardan yararlanma hakkı vermektedir. Tamamen mülkiyet hakkı bulunan kişi tarafından bu mülkler alınabilir, satılabilir veyahut da sorgusuzca bir başkasına devredilebilir. Mülkleri haksız bir şekilde elinde tutan ve kullanan kişilere istihkak adlı davanın açılabileceği gibi, mülkiyet hakkı haklı olarak elinde bulunan kişi de herhangi bir durumdan veyahut da yaptırımdan sorumlu tutulamamaktadır. Bu kısımda kişi tamamen korunmaktadır.

Mülkiyet hakları, ikiye ayrılmaktadır. Taşınabilir veya taşınamaz mallar olarak farklı mülkleri konu alır. Tapu iptal ve tescil davası da taşınmaz mülkler için geçerli bir dava çeşididir. Yani bir yapı için açılabilen bir davadır. Farklı yapıların veya arazilerin tapu kütüğüne kaydedilmesi ile tescil edilmiş olur. Bu tür mülkler de tescil edildikten sonra icra, devlet tarafından kamusallaştırma ve mahkeme kararı haricinde kişinin elinden alınamamaktadır. Bu sebeple de devredilen haklardan sonra tescilin yapılmış olması gerekmekte ve mülkler koruma altına alınmalıdır.

Taşınmaz mülklerin devredilebilmesi için oluşturulan sözleşmelerin resmi nitelik taşıması gerekmektedir. Resmi nitelik taşımayan sözleşmeler herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Oluşturulan sözleşme de iki farklı çatı altında bir araya gelmektedir. Ferdi ve toplu mülkiyet sözleşmesi olarak bilinen sözleşmeler, iki farklı kişiyi ve kişileri ilgilendirmektedir. Ferdi mülkiyette olay sadece tek kişiyi ilgilendirir. Toplu mülkiyette ise birden fazla kişinin adı ile oluşturulur. Bu sebeple her iki türde de gerek bir kişi ile gerek birden fazla kişi ile devir işlemleri gerçekleştirilebilir.

Tapu iptal ve tescil davası, kişinin elinde haksız nedenle bir mülk tutması veyahut da kişinin mülkiyet haklarının zedelenmesine bağlı olarak açılmaktadır. Bu dava, hakları zedelenen kişiye yönelik olarak açılmakta ve kişinin mülkiyet haklarını korumayı amaçlamaktadır. Dava süresi boyunca devlet hazinesine, mülkün bulunduğu köyün muhtarlığına veyahut da belediye başkanlığına yönelinmektedir. Süreç boyunca tapu ile ilgili bilgiler detaylı olarak araştırılmakta ve bilirkişiler tarafından keşifler yapılmaktadır. Tanıkların dinlenilmesi ile birlikte her türlü yazılı belgeden faydalanılır. Bu belgelerin tamamen hukuki nitelikte olması ve resmi yazı olarak adlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde dava boyunca bu belgeler iş görememektedir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Fazla Mesai Ücretimi Alamıyorum İş Sözleşmemi Haklı Nedenle Fesih Edebilir Miyim?

tapu iptal davası nasıl açılır

Tapu Tescil Davası

Tapunun üzerinde malik olan kişiler farklı yollar ile mülkiyet hakkını direkt olarak kendi üzerine alabilmektedir. Mülk ile ilgili kişi davasız bir şekilde ilerlemeye devam eder ise 10 yıl süre içerisinde de herhangi bir kötü niyetli davranış sergilemezse bu mülkün mülkiyet hakkı kişiye devredilir. Elde edilen bu hak da herhangi biri tarafından sorgulanamamakta, başkası tarafından hak elden alınamamakta ve alınan hakka itiraz edilememektedir. Kişi, bahsedilen tapuda tescil işlemlerini gerçekleştirebilmek adına belli bir kısmının veya kendisine uygun bir kısmının mülkiyet hakkını alabilmek için tapu tescil davası yolu ile çözüm yolu arayabilmektedir. Gerekli belgelerin tamamlanması ile hakkın tapu kütüğüne tescil edilmesi sağlanır.

Tapu tescil davası, devlet hazinesine veyahut da kamu tüzel kişilerine açılan bir dava çeşididir. Dava içerisinde itiraz eden kişiler ve davalılar kendi isimleri kullanılarak tescil edilmesini isteyebilmektedirler. Dava süreci boyunca bahsedilen taşınmaz ürünün bulunduğu yer ile ilgili bilirkişiler tarafından farklı keşifler yapılır ve mülkün coğrafi sınırları belirlenir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda tüm özellikleri net bir şekilde belirlenen mülk üzerinden işlem yapılır ve tescil davası bu şekilde sonuçlandırılmaya çalışılır. Gerekli belgelerin temin edilmesi ve ikna etme sürecinin de tamamlanması ile birlikte tapu kütüğüne tescil etme işlemi tamamlanmış olmaktadır. Davanın tamamlanmasının ardından bahsi geçen mülke ilişkin her türlü bilgi ortaya çıkarılmaktadır. Mülkün yeri, sınırları veya herhangi bir niteliği belirtilmektedir. Sonrasında ise uzman kişiler tarafından bir kroki üzerinde belirtilerek kişiye bahsi geçen mülkün tescili devredilir. Bu sayede kişi mülkiyet hakkını almış olup, bu mülkü dilediği şekilde kullanabilir ve yönetebilir. Tescil davasını olumlu yönde sonuçlandırmış ve tapu kütüğüne tescili işlettirmiş olan kişinin hakları herhangi bir kişi veya tüzel kişi tarafından zedelenememektedir. Yapılan tescilin genel amacı, o hakkın, bahsi geçen kişide bulunduğunu belirtmekte ve kişinin mülkiyet haklarını korumaktadır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Nafaka Davası Açma

Benzer şekilde mirasçılar tarafından muvazaa nedeni ile iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Muris muvazaa adlı dava, oldukça büyük önem taşıyan ve nitelikli bir hukuki davadır. Kişinin, mirasçılarına miras bırakmak istememesi gibi durumlarda açılmaktadır. Farklı sebepler ile açılabilen dava, ölünceye kadar bakma anlaşması ile de mirasçılar, miras hakkından yoksun bırakılabilmektedir. Bu sebeple de muris muvazaası nedeniyle gerçekleştirilen davalar büyük önem arz etmektedir.

Mirası bırakan kişinin muvazaa yöntemini uygulamasının ardından evlat edindiği kişilerin veyahut da evlendiği kişilerin davada hakkı bulunmaktadır. Dava içerisinde davacı olan kişi, mirası bırakan kişiden tüm mirası alabilecek kişidir. Bu sebeple muris muvazaası davası ile ilk mirasçıların hakları miras bırakan kişi tarafından düşürülerek, yeni mirasçılara devredilmektedir. Tüm bu işlemler Asliye Hukuk mahkemeleri tarafından açılmakta ve yine aynı şekilde bu mahkemeler tarafından sonuçlandırılmaktadır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, başka bir miras haklarını devretme sözleşmesidir. Bu sözleşme, herhangi bir mirasçının atanmasını ilgilendirmiyor olsa bile, miras sözleşmesi niteliğinde olmak zorundadır. Aksi takdirde sözleşmenin geçerliliği olmamaktadır. Tapu sicil müdürlüklerinde sözleşme ile ilgili uygulanması gereken şekil örnekleri bulunmaktadır. Bu örneklere bağlı kalınarak sözleşme oluşturulmalıdır. Sözleşmenin oluşturulması sürecinde farklı şekiller ve şartlar aranmaktadır. Sözleşmede bahsi geçen her iki tarafından tam ehliyetli olması gerekmektedir. Bu ehliyet, ceza ehliyeti gibi alanları kapsamaktadır. Yani bu kısımda amaç, sözleşmeyi oluşturan kişilerin kendi rızası ile oluşturup oluşturmadığıdır. Bu tür önlemlerin alınması ile sözleşmenin oluşturulması ile geri dönülmez süreçlerde ortaya çıkacak problemler engellenilmeye çalışılmaktadır.

tapu iptal davası nedir

Tapu İptal Ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Taşınmaz mülkiyeti ile alakalı olan tapu iptal ve tescil davalarının açılacağı kişiler tapu kaydına göre belirlenir. Yasal tapu kaydında taşınmazların mülkiyet hakkı kimin üzerine ise dava ona karşı açılabilir. Mülkiyet hakkı üzerinde olan kişinin ölmüş olması durumunda dava bu kez bu hakka sahip olan kişinin mirasçılarına karşı açılabilmektedir. Tapu iptal ve tescil davasını tescil işlemi ile hakkı ihlal veya gasp edilmiş olan kişi açar.

MUTLAKA OKUMALISIN  Velayetin Kaldırılması Davası

Tapu İptal Ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tüm gayrimenkul davalarının ortak bir özelliği vardır. Bu da davaların taşınmazın bulunduğu yerde açılması gerekliliğidir. Aynı durum tapu iptal ve tescil davası içinde geçerli. Yani taşınmazın bulunduğu bölgede ki yetkili mahkeme dışında bu dava görülemez. Taraflar ortak bir karar alsa dahi davanın başka bir yerde görülme şansı yoktur.

Dava açılırken taşınmazın niteliği, büyüklüğü veya vasfı gibi özellikleri fark etmeksizin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak gerekir. Tüm tapu iptal ve tescil davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

Aynı zamanda tüm dava türlerinde olduğu gibi dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçesinde taşınmazın kayıt bilgileri, arazideki durumu ve şikayetin nedenini kapsayan tüm hukuksuzluklar detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Yine tüm davalarda olduğu gibi dilekçeleri doğru bilgiler ile hazırlamak ve haklı çıkmak için yanlış bilgi vermemek sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Zaten taşınmazın kayıt bilgileri ve durumu mahkemece araştırılacağı için yanlış veya eksik bilgi vermekten kaçınılmalıdır. Son olarak bilirkişi incelemesinin hangi konular üzerinde olacağı veya tanık gösterildiğinde nelere dikkat edileceğine de kesinlikle yer verilmelidir.

Tapu İptal Ve Tescil Davası Hangi Nedenlerle Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası açılması için bazı nedenler gerekir. Davanın açılmasını sağlayacak bu nedenler aşağıdaki gibidir.

  • Taşınmaz üzerinde hukuki ehliyetsizlik söz konusu ise
  • Mirastan mal kaçırma yani muris muvazaası söz konusu ise
  • Taşınmaz üzerinde oluşan vekalet görevi kötü niyetle kullanılıyor ise

Tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Ayrıca imar uygulamasından, ölünceye kadar bakma sözleşmesinden, aile konutu ve kazandırıcı zamanaşımı nedenlerinde ötürü de dava açma durumu ortaya çıkabilir.

Diğer Yazılar:

Miras Davası İşlemleri

Mirasın Gerçek Reddi Davası

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button