Trafik Kazası Tazminat Davası

Oy verebilirsiniz

Trafik kazası tazminat davası, en az bir motorlu aracı olduğu bir kazada ölüm, yaralanma gibi fiziksel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, arazi, araba gibi mal varlıklarında oluşan zararların giderilmesi için zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasını yapan kişilere karşı açılan bir tazminat davası türüdür. Yaralanmalı trafik kazası tazminat davası ya da maddi hasarlı trafik kazası tazminat davası bu noktada dava olarak açılabilir. Trafik kazası tazminat davası, uygulamada hem bedensel hem de mal varlığı zararlarını ifade eder. Trafik kazası sebebiyle tazminat davasının hukuki dayanağı, trafik kazasının haksız bir fiil sorumluluğu doğurmasıdır. Trafik kazasının haksız fiil olması; zamanaşımı, tazminat miktarı, mahkemenin yetkisi gibi konularda bazı sonuçları vardır. Bu yazıda trafik kazası tazminat davası ne kadar sürer, trafik kazası tazminat davası dilekçe örneği, yaralamalı trafik kazası tazminat davası dilekçe örneği, trafik kazası tazminat davası sigorta şirketi, trafik kazasında manevi tazminat miktarı ve trafik kazalarinda tazminat miktari gibi konular ele alınacaktır.

 

Trafik Kazası Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazasında yaralanma oluşmuşsa, yaralanan kişinin kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Yaralanan kişi maluliyet sebebiyle çalışma hayatı boyunca uğrayacağı işgücü kaybı yüzünden maddi tazminat, kaza sonucunda uğradığı keder ve üzüntü sebebiyle de manevi tazminat talep edebilir. Trafik kazası sebebiyle ağır bedensel bir yaralanma olmuşsa, yaralanan kişinin annesi, babası, nişanlısı, eşi ya da çocukları yalnızca manevi tazminat davası açabilir.

Ölümlü trafik kazalarında ise, ölenden yaşarken destek gören herkes maddi ve manevi tazminat açabilir. Ölen kişi evliyse eşi ve çocuklarına, bekarsa anne ve babasına destek verdiği karine olarak kabul edilir. Ölen kişinin nişanlısı, amcası, dayısı gibi yakınlarının tazminat talep edebilmesi için ölen kişiden yaşarken maddi destek aldığını ispat etmek zorundadır.

 

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

Trafik kazası hukuki olarak haksız fiil olarak kabul edilir. Bu yüzden maddi ve manevi tazminat davası haksız fiil sorumlularına karşı açılır. Fakat, trafik kazalarında haksız fiili bizzat işleyenler dışında da tazminat sorumluları mevcuttur. Trafik kazası sonucunda ölüm, yaralanma ya da maddi zarar durumunda aracın sürücüsü, aracın sahibi, aracın işleteni ve sigorta şirketine dava açılabilir. Araç sahibi, aracın üstünde fiili hakimiyeti bulunmadığını, araç için bir başka kişinin harcamalarda bulunduğunu ya da araç üzerinde ekonomik çıkarın bir başkasına ait olduğunu, işleten sıfatının bulunmadığını ispatlarsa sorumluluktan kurtulur. Trafik kazasına karışan aracı zorunlu mali sorumluluk sigortası yani trafik sigortası ya da poliçe kapsamına göre ihtiyari mali mesuliyet sigortası yani kasko sigortası hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama ve maddi zararlardan sorumludur.

 

Trafik Kazası Tazminat Davası Yetkili Mahkeme ve Görevli Mahkeme

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davasında birden fazla yetkili mahkeme vardır. Davalılardan herhangi birisinin ikametgahı mahkemesinde tüm sorumlulara maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin İstanbul Bakırköy’de meydana gelen bir trafik kazasında kusurlu sürücünün ikametgahı Büyükçekmece, araç sahibinin ikametgahı Şişli’de ise trafik kazası nedeniyle tazminat davası hem Bakırköy Adliyesi’nde hem de Çağlayan Adliyesi’nde açılabilir. Trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesinde tazminat davası açılabilir. Trafik kazası tazminat davası, zarar gören yani davacı kişinin ikametgahında olan mahkemede açılabilir. Trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

Trafik kazası tazminat davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Trafik sigortasını yapan şirkete açılacak tazminat davasına bakmaya görevli mahkeme ise Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Çünkü, sigorta şirketinin sorumluluğu ticari bir işten dolayıdır. Bu yüzden, trafik kazası sebebiyle aracın sürücüsü, sahibi ve işleteni hep birlikte aracı sigortalayan sigorta şirketine dava açacaksa, tüm sorumlular hakkında Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tazminat davası açılmalıdır.

 

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Zararlar İstenebilir?

Ölümlü trafik kazası tazminat davası, maddi ve manevi tazminat davasının bir çeşididir. Ölümlü trafik kazaları sebebiyle manevi tazminat, ölenin her türlü cenaze gideri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi masrafları, destekten yoksun kalma tazminatı istenebilir.

Yaralamalı trafik kazasında manevi tazminat talep edilebilir. Yaralı kişinin yakınları yalnızca ağır bedensel bir yaralanma ya da uzuv kaybı olursa manevi tazminat talep edebilir. Bunun dışında yaralanan kişinin her türlü tedavi gideri, yaralanan kişinin kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar manevi tazminat olarak talep edilebilir.

Trafik Kazalarında Manevi Tazminat Nasıl Tespit Edilir?

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazaları manevi tazminatın amacı zarara uğrayan kişi ya da kişilerde bir huzur duygusu yaratmaktır. Manevi tazminat; davacı için bir zenginleşme aracı değildir. Mahkeme, manevi tazminat ile ilgili hüküm verirken olay nedeniyle duyulan acı ve üzüntünün kısmen de olsa giderilmesi amaçlanır. Mahkeme manevi tazminata karar verirken tarafların sosyal ve ekonomik durumu, olayın meydana geliş biçimi, tarafların kusur durumu, yasalar gereği hak ve nefaset kuralları dikkate alınır.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi tazminat nasıl hesaplanır sorusu için somut verilere başvurmak gerekir. Maddi tazminat miktarını doğrudan uğranılan zarar ve kusur oranı belirler. Örneğin trafik kazası sonucu maluliyete uğrayan yani yaralanan kişinin yüzde 60 maluliyet oranı olduğunu varsayalım. Maluliyete uğrayan kişinin yaşının 30, aylık maaşının 3.000 TL ve olaydaki kusur oranının yüzde 20 olduğunu düşünelim. Tazminat bu şartlarda şöyle belirlenir:

Yaralanan kişinin 72 yaşına kadar işgücü olduğu yasalarca kabul edilir. Bu kişi 65 yaşına kadar aktif çalışma süresi ve daha sonrası için 7 yıl pasif çalışma süresi hesaplanır. Bu örnekte malul kişi 30 yıl aktif ve 7 yıl pasif çalışacaktır.

Bu kişinin işgücü kaybı her ay için ayrı ayrı hesaplanır. Bu durumda 3.000 TL maaş alan mağdurun maaşından kusur oranı olan yüzde 20 düşülür. Bulunan miktar yüzde 60 maluliyet oranı ile çarpılır. Yani 3.000 TL maaş – %20 mağdurun kusur oranına tekabül eden miktar = 2400 TL x 60/100 = 1440 TL aylık işgücü ve gelir kaybı olarak hesaplanır. Bu durumda yıllık gelir kaybı 17.280 TL olacaktır.

Bulunan yıllık gelir kaybı 37 yıl çalışma süresiyle çarpılır. 17280 x 37 = 639.360 TL maddi tazminat olarak ortaya çıkar. İskontolama yöntemi yüzünden tazminattan ortalama yüzde 25 oranında indirim yapılır.

 

Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DAVACI               :

VEKİLLERİ            :

DAVALILAR        : 1) … SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

2) … GENEL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

DAVA KONUSU  : Trafik kazasında yolcuların bedensel zarara uğraması nedeniyle, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere), zararın kapsamı belli olduktan sonra miktarı açıklanacak sürekli iş gücü kaybı tazminatının, sigorta şirketi yönünden sigorta limitini aşmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte, davalıdan tahsiline karar verilmesi talebi hk.  (Trafik kazası nedeniyle tazminat davası)

HARCA ESAS      : Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla her bir davalıdan … TL olmak üzere toplam … TL (6100 Sayılı HMK Md 107’ye göre belirsiz alacak davası)

AÇIKLAMALAR   :

1-) Ekte sunmuş olduğumuz trafik kazası tespit tutanağından da anlaşılacağı üzere …  plaka sayılı kamyonet sürücüsü …, şoför …ün sevk ve idaresindeki plaka sayılı motosiklete çarpması ile motosiklette yolcu konumunda bulunan müvekkilin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya sebebiyet vermiştir. … plakalı kamyonetin zorunlu trafik sigorta poliçesi davalı … Sigorta Anonim Şirketi’ne ait olup poliçe numarası …’tür. … Plaka sayılı motosikletin zorunlu trafik sigortası davalı … Sigorta Anonim Şirketi’ne ait olup poliçe numarası …’dır.

2-) Olayla ilgili olarak kaza tutanağı ekte sunulmuştur. Ekte sunulmuş olan tutanakta kazaya karışan tarafların kusur oranları belirtilmemiş olup kusur oranlarının saptanması açısından bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz.

3-) Kaza nedeniyle Müvekkil … ağır şekilde yaralanmıştır. Müvekkilin tedavi gördüğü … Devlet Hastanesi’nden alınmış olan rapor ekte sunulmuştur. Müvekkilin tedavi gördüğü hastanelere yazı yazılarak Müvekkilin Tüm Tedavi, Film, Grafi Ve Epikriz Raporların İstenilmesini, beden gücü kayıp oranın belirlenmesi için yetkili sağlık kurullarından rapor alınmasını talep ediyoruz.

4-) Davamız 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 107.maddesine göre “belirsiz alacak davası” olarak açılmış bulunmakla, yargılama sırasında toplanacak delillere, mahkemece yapılacak incelemelere ve tazminat hukuku alanında uzman hesap bilirkişisinden alınacak rapora göre, kesin belirlenecek tazminat tutarının harcı yatırıldıktan sonra, olay tarihindeki sigorta limitini aşmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinde bulunuyoruz.

5-) Müvekkil …’nın yolcu olarak bulunduğu … plaka sayılı motosiklet ve bu araç ile kazaya karışan … plaka sayılı aracın zorunlu trafik sigortaları araçların kusurları oranında fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla, her bir sigorta şirketinden bilirkişi raporu doğrultusunda ıslah edilmek üzere şimdilik …’er TL maddi tazminat ve temerrüt tarihinden işletilmek üzere faizi müvekkilimiz adına talep ediyoruz.

YASAL NEDENLER            : 2918 sayılı KTK., Borçlar Kanunu, 5684 sayılı Yasa, Sigorta Genel Şartları, 6100 sayılı HMK. vb.

DELİLLER                           :

1-) Trafik Kazası İle İlgili Tutanaklar,

2-) Davalı … Sigorta A.Ş.’ye ait … Poliçe numaralı Hasar dosya örneği, davalı … Sigorta A.Ş.’ye ait … poliçe numaralı Hasar Dosya Örneği (Sigorta Şirketlerinden istenecektir)

3-) … Devlet Hastanesinden verilen davacı …’ya ait Epikriz Raporları.

4-) Ekonomik durum araştırması,

5-)  Bilirkişi İncelemesi, ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEK              : Yukarda açıkladığımız nedenlerle, trafik kazasında müvekkilin bedensel zarara uğraması nedeniyle, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre maddi tazminat tutarı belirlenerek (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere),zararın kapsamı belli olduktan sonra miktarı açıklanacak sürekli iş gücü kaybı tazminatının, sigorta şirketi yönünden sigorta limitini aşmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte, davalıdan tahsiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacı Vekilleri

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Vasiyetnamenin İptali Davası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

DMCA.com Protection Status