İcra Avukatı Nedir?

İcra avukatı nedir?

Alacak tahsilatı, alacak takibi, satış ve ihtiyati haciz gibi konularda müvekkile vekalet eden üst düzey yetkiliye icra avukatı denir. İcra davası nasıl açılır? İcra takibi nasıl yapılır? Karşılıksız çek ve senet tahsili nasıl yapılır? Haciz işlemleri nasıl ilerler? İflas ve iflasın ertelenmesi davalarında nasıl bir yol izlemeliyim? Menfi tespit nasıl yapılır? İstirdat davası açmak istiyorum, ne yapmalıyım? Borca itiraz nasıl edilir? Yedieminliği suistimal davası hangi durumlarla açılır? İcra ve İflas hukuku nedir? İstirdat davası nedir? Borçtan kurtulma davası nasıl açılır? gibi  soruları arıyorsanız, danışacağınız kişiler, danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmetleri veren icra avukatlarıdır. 

Hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra icra hukuku ve icra davaları konusunda uzmanlaşan icra avukatları, deneyimleri ve tecrübeleri doğrultusunda müvekkillerine verdikleri hukuki destek ile davalarını en kısa sürede, en doğru sonuca ulaştırmakla yükümlüdürler. Şirketlerin ve tüzel kişilerin ticari hayatta karşılaşmak istenmeyecek durumlara karşın zaruriyetle bir icra avukatı ile iş birliği yapması gerekir. Ticari işlemlerden kaynaklı gelişen alacak tahsili, iflas ya da konkordato yayınlamak gibi davaların takibini mutlaka uzman bir icra avukatı üstlenmelidir. 

İcra Avukatları Hangi Dosyalar ile İlgilenir?

İcra avukatları aşağıda belirteceğimiz dosyaların açılması ve takibi ile ilgilenir. 

 • İcra takibi 
 • Haciz 
 • Karşılıksız çek davaları
 • İflas hukuku
 • İflasın ertelenmesi
 • Menfi tespit 
 • İstirdat davaları
 • Yedieminliği suistimal
 • Borç ve takibe itiraz
 • İtirazın kaldırılması

Gerek bankalarla gerek bireysel olarak günümüzde borç üzerinden ilişkiler kurulmakta ve sonucunda borçların ödenmemesi ya da ödenememesi gibi durumlarla karşılaşılabilinmektedir. Hukuki ve resmi olarak alacağı tahsil etmede izlenebilecek çeşitli yollar olduğu gibi, borçlular için de arabuluculukla süreç doğru şekilde yönetilebilir. Borçlarını doğru zamanda ve rıza ile karşılamayan ya da karşılayamayan borçluların, alacaklılarla olan süreçlerinin takibine hukuki olarak İcra ve İflas Hukuku denir. İcra hukuku; alacaklının başvurusu üzerine borçlu kişi ya da kurumun taşınır ve taşınmaz mallarına ve haklarına devlet kararı ile el konulması ve bunların satılarak paraya çevrilmesiyle alacağın tahsil edilmesidir. İflas hukuku ise iflasına karar verilen borçlunun bünyesindeki haczedilebilen taşınır veya taşınmaz tüm mal varlığının taşınır ve taşınmaz mallarına ve haklarına devlet kararı ile el konulması ve bunların satılarak paraya çevrilmesiyle alacağın tahsil edilmesidir. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda, İcra İflas hukukuna ilişkin tüm prosedürler ve hükümlere yer verilir. 

MUTLAKA OKUMALISIN  Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

İhtiyati Haciz Davası Neden Açılır?

2004 sayılı İcra iflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde düzenlenen, özetle; borçlunun alacaklıdan mallarını kaçırması ihtimalinin göz önüne alınarak tebdiren açılan davalara İhtiyatı Haciz Davası denir. İhtiyati hacizler, vadesi gelen ve geçmiş borçlar için uygulanabileceği gibi borcun vadesi gelmeden de uygulama konulabilir. Kötü niyetleri borçluların hile ile mal varlıklarını başkaları üzerine devretmek sureti ile kaçırması günümüzde sıklıkla karşılaşılan durumlardır. Dolayısı ile çek, senet, fatura, kambiyo senedi, sözleşme gibi bir belge ile alacağını belgeleyen alıcıların, borçlulara karşı bu yolu da kullanma imkanları vardır. 

Vadesi Geçen Borçlarda İhtiyati Haciz Nasıl Uygulanır?

Vadesi gelmiş bir borcun ödenmemesi durumdan alacaklı borçlunun taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına ve üçüncü kişilerden alacaklarına karşı İhtiyati haciz kararı çıkarabilir. Alacaklının vadesi gelmiş olan borcu için ihtiyati haciz kararı çıkarması en esas kararlardandır. Çek ile borçlanmada vade söz konusu olmadığından bankaya verilen çekin karşılığı yoksa derhal ihtiyati haciz başlatılabilir. Senetli borçlanmalarda ise vade süresi geldiğinde ihtiyati haciz kararı çıkarılabilir. Sözleşme ile borçlanmalarda, borcun vadesi sözleşme yapılırken kararlaştırılmışsa bu vadenin geçmesi durumunda ihtiyati haciz işlemleri yapılabilir. Banka kredili borçlanma ise hesap kesim tarihi ile kredi muaccel hale gelir ve bu durumda ihtiyati haciz yapılabilir. 

Vadesi Gelmemiş Borçlarda İhtiyati Haciz Nasıl Uygulanır?

Vadesi gelmemiş borçlar için ihtiyati haciz uygulaması yapılması için bazı durumların ön görülebilir ve tespit edilebilir olması gerekir. Borçlunun ikamet adresi bulunamıyor veya  yerleşim yeri belli değil ise ihtiyati haciz işlemi başlatılabilir. Ayrıca borçlunun mallarını gizleme, kaçırma yada kendisinin kaçmaya hazırlanma ve kaçma durumu söz konusu ise alacaklının hakları ihlal edilmiş olur ve ihtiyati haciz uygulaması yapılır. Belirtilen durumlarda muaccel olmayan borç muaccel olur. Bu durumdan yalnızca borçlu kişi etkilenir, kefil veya garantör konuya dahil edilemez. 

MUTLAKA OKUMALISIN  İhbar Süresi Ne Kadardır?

İstirdat Davası Nedir?

Borçlunun borcunu icra takibi sürecinde ödemesi durumunda istirdat davası açılır. İstirdat davasının açılabilmesi için, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemiş olması yada itiraz etmiş olmasına rağmen gerek nakit gerek malların haczedilip satışı ile borçlarını ödemiş olması gerekir. Ayrıca borçlu (davacı) hukuksal olarak borçlu olmadığı bir borcu ödemek zorunda kalmışsa İstirdat Davası açılır. Davacı kişi hatalı olan borcu ödemek zorunda değildir. Yalnızca parayı ödemek zorunda kaldığını ispat etmekle yükümlüdür. 

İstirdat davaları paranın ödendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde açılır. 1 (bir) yıllık süre kanunda öngörülen hak düşürücü süredir. Mahkeme yargılamanın her aşamasında hak düşürücü süreyi göz önüne alabilir. Süresi geçen davalarda borçlunun açtığı istirdat davasını reddetmesi gerekir. 

Menfi Tespit Davası Nedir? Teminat Nasıl Olur?

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na gör düzenlenen Menfi tespit, hukuk literatüründe borçlu olunmadığının tespitidir. Menfi Tespit olumsuz tespit olarak nitelendirilir. Menfi Tespit davalarına “Borçtan kurtulma davası” da denir. Menfi tespit davalarında çok farklı ihtimallen göz önünde bulundurulmalıdır. 

 • İcra takibinden önce ya da sonra menfi tespit davası açılabilir. İcra takibinden önce açılan davalarda verilen yüzde 15 teminat ile icranın durması yönünde tedbir kararı alınabilir. İcra takibinden sonra ise icra dosyası borcunun tamamen kapatılması ve akabinde yüzde 15 teminatla tedbir kararının çıkarılabilir.

Eğer borçlu kişi menfi tespit davası açmasına rağmen tedbir kararı almamışsa ve borcu ödemek durumda kalmışsa, ödenmiş borcun geri alınması için mahkemeye davaya istirdat davası olarak bakar. 

Borçlu kişi takibe 1 yıl içinde itiraz yapmaz ve dava açmaz ise davada zaman aşımı söz konusu olur. Menfi tespit davasında açılacak davanın içeriğine göre mahkeme belirlenir. Örneğin, bankacılıkla ilgili bir dava ise Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri ilgilenirken, kira alacağı gibi davalarla sulh hukuk mahkemelerine dava açılır. Menfi tespit davalarının harç oranları davadaki bedel üzerinden belirlenir. 

MUTLAKA OKUMALISIN  İş Mahkemeleri Kanunu Arabuluculuk

İcra Hukukunda Takip Türleri Nedir?

Alacağını temin edemeyen alacaklının başvuru yolları ilamsız ve ilamlı takip yolları olarak ikiye ayrılır.

 • İlamsız icra takibi, elinde çek, bono, poliçe gibi kambiyo seneti ya da mahkeme tarafından belirlenmiş ilam emri gibi belgeleri bulunmayan alacaklıların başvurdukları yoldur.  İlamsız icra takibinde  konu, para ve teminat üzerinden ilerler. Çocuk, menkul, taşınmazın tahliyesi gibi para elde edilmeyen konularla ilamsız icra takibi yapılamaz. İlamsız icra takibi tebliğ edildikten sonra borçlunun ödeme ve itiraz için 7 gün süresi vardır.
 • İlamlı icra takibinde ise para ve teminat alacakları dışındaki, çocuk, menkul takibi, taşınmazın tahliyesi gibi konular kesinlikle yer alır. Ancak mahkeme kararı ile para ve teminat alacakları da ilamlı icra takibi ile sürdürülebilir. 

İflas Yolu ile Takip Nasıl Uygulanır?

Mahkeme tarafından iflası ilan edilen bir borçlunun, kendisine ait bünyesindeki haczedilebilen tüm malvarlığının ve haklarının , icra yolu ile para çevrilmek sureti ile alacaklıya ödeme yapılmasını sağlayan takip yoluna iflas yolu ile takip denir. İcra ve İflas Kanunu’nda, iflas yoluyla adi takip, kambiyo senetlerine dayalı iflas yoluyla takip ve doğrudan doğruya iflas olarak üç iflas yolu belirtilir. İcra avukatları, iflas debilecek şirketler için yeniden yapılandırma/konkordato işlemleri ile iflas erteleme yöntemlerini uygulayabilir. 

Bozdağ Hukuk, tüm icra davalarınızda profesyonel icra avukatlarıyla destek vermektedir. İcra Hukuku konularında hizmetimizden faydalanmak için bizi arayabilirsiniz. 

Click to rate this post!
[Total: Average: ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button