Maaşı Ödenmeyen İşçi Nereye Başvurmalı?

Maaşı ödenmeyen işçi nereye başvurmalıdır? Şeklindeki konularda, maaşıyla ilgili sorun yaşayan işçinin taleplerine yönelik olarak bir yol izlenmeli ve sorunun çözüme ulaşması adına kanuni prosedürlerin uygulanmasını sağlamak gereklidir. Maaşı ödenmeyen işçinin yapacağı ilk davranış,

  • İş kanunun 24. Maddesinde yer alan hükümlere dayanılarak iş akdinin feshiyle ilgili dava açmak,
  • İş kanununda yer alan 24. maddenin sağladığı güvenceye dayanarak, verilmiş olan görevi yerine getirmekten kaçınmasıdır.

İşçi, süregelen bir şekilde maaşının geç ödenmesi sebebiyle sürekli bir mağduriyet yaşıyor ve iş yerinden ayrılmak istiyorsa, iş sözleşmesini feshi yoluna gidebilir. Böyle bir durum oluşması halinde ihbar sürelerine uygun davranma mecburiyeti yoktur. Uzman bir hukukçu gözetiminde işçi alacağı ihtarnamesi hazırlanarak işveren tarafına gönderilmesi, işverene noter kanalıyla bildirim yapılmasını sağlayacaktır. İhtarnameyi alan işveren belirlenmiş olan süre içerisinde işçinin ödenmeyen maaşları da dâhil olmak kaydıyla ödeme yapmak zorundadır. Herhangi bir sebeple bu girişimden sonuç alınamaz ise, işçi alacak davası açmadan önce zorunlu arabuluculuk müessesesini işletmek ve bu adımın tamamlanmasını beklemek gereklidir.

Maaşı geç ödenen işçinin işten ayrılmak istememesi gibi durumlarda verilen görevi yapmaktan kaçınabilir. Bu tür bir eylem yapılabilmesi için herhangi mücbir bir sebep olmaksızın maaşının ödenmemiş olması gereklidir. Böyle durumlarda verilen görev yapılmasa dahi, iş yerine normal saatinde gelip iş yapmadan beklenmelidir. Böyle bir durum oluştuğunda işçinin sözleşmesinin feshedilmesi veya yerine eleman alınabilmesi söz konusu olamayacaktır. Maaşların geç yatması veya yatmaması gibi durumlarda mağduriyetlerin önüne geçebilmek için mutlaka iş hukukunda uzman bir avukattan destek alınmalı, hukuki prosedür verilen tavsiyeler doğrultusunda devam ettirilmelidir.

İçindekiler

MUTLAKA OKUMALISIN  Evliliğin İptali Davası

Maaşlar Ne Kadar Geciktirilebilir?

Herhangi bir işyerinde çalışan işçi, maaşının ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda iş kanununda 34. maddesinde sağlanan hak doğrultusunda iş görmekten kaçınabilmektedir. Fakat bu durumun gerçekleşebilmesi maaşının ödeme gününden 20 gün geçmesine rağmen ödenmemesi durumunda geçerlidir. Maaş ödeme gününü 20 gün geçtikten sonra, işçi sahip olduğu haklara istinaden, iş görmekten kaçınabilir.

Maaşın ödenmemesi gibi durumlarda ise, iş sözleşmesinin feshi yoluna gitme hakkı saklıdır. Ancak maaş ödemelerinde nadiren böyle bir durumun yaşanıyor olması durumunda, fesih yoluna gidecek olan işçinin hak ve menfaatlerinde kayıp yaşanma ihtimali mevcuttur. Maaşları düzenli ödemesine rağmen, ödeme süresini birkaç gün geçiren işyerleri hakkında açılan fesih davalarında, Yargıtay tarafından alınan bazı emsal kararlarda, sonuç işverenin lehinde olmuştur.

Maaş Ödenmemesi Sebebiyle İş Bırakma, Grev Kapsamında Değerlendirilmez

Maaşların ödenmemesi sebebiyle bir işyerinde toplu olarak iş bırakma eylemine gidilmesi grev olarak değerlendirilmez. Ödeme süresini 20 gün geçtikten sonra 6 iş günü içerisinde dava açılması gereklidir. Dava açılmaması durumunda işçiler kazanacakları haklardan mahrum kalırlar. İş bırakma ve tazminat talebinde bulunan işçiler, Yargıtay kararlarına göre ücretin eki niteliğindeki ödemeleri de talep etme hakkına sahiptir. Yalnızca ücret değil ikramiye ödemelerinin yatırılmaması da, iş bırakma sebebi olarak görülmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde, açılacak davalarda ikramiyenin ödenme zamanı ve ödeme sebepleri de davanın seyri açısından önemli görülmektedir. Ücretini alamayan işçi iş akdinin feshi davasını haklı nedenlerle açmış olup, kıdem tazminatı talebinde bulunabilmektedir. Fakat iş bırakma eylemini kendisinin yapmış olması sebebiyle ihbar tazminatı talebi geçersiz olacaktır. Maaş ödenmemesi sebebiyle işi bırakan kişi işsizlik maaşından faydalanmak üzere başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Maaşlarının ödenmemesi veya geç ödenmesi sebebiyle toplu olarak iş bırakan işçiler için haksız grev veya mazeretsiz işe gelmemiş muamelesi yapılamaz. ,İş kanununda maaşını zamanında alamayan ve bu sebeple iş bırakan işçilerin yerine yeni işçi alınamaz şeklinde bir hüküm yer almaktadır. İşveren eski işçilerin maaşını ödeyip kanuni olarak sözleşme feshi için ihtarname çekmeden işyerindeki görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak yeni işçi alımı yapamaz.

MUTLAKA OKUMALISIN  İşçinin veya İşverenin Ölümü Halinde Ölüm Tazminatı

Geç Ödenen Maaşlar İçin En Yüksek Faiz Oranı Uygulanır

Maaş ödenmemesi veya geç ödenmesiyle ilgili oluşan dava süreçleri sonunda, işverenden en yüksek mevduat faizi talep edilebilir. Yani ödenmeyen veya geç ödenen maaşlar için işçilerin işverenden faiz talep etme hakkı saklıdır. Bu tür hak talepleri öncesinde iş hukuku konusunda uzmanlaşmış bir Avukatla birlikte hareket edilmesi, işçi alacaklarının kanunun öngördüğü en yüksek sınırlarda alınmasına zemin oluşturur. İşçinin işyerinden haklı gerekçelerle ayrılması sonrasında oluşan hak ve talepleri belli zaman aşımı sürelerini kapsamaktadır.

Maaş kaynaklı olarak zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiş olup, her bir ücret yılı için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. İş akdinin sona erdiği tarih değil, ücretin ödenme tarihi esas alınarak hesaplama yapılır. Tazminat alacakları ile ilgili zaman aşımı ise, 10 yıl olarak belirlenmiştir. Tazminat alacaklarının hesaplanma yönteminde kıdem ve ihbar tazminatlarının işlemeye başladığı tarih olarak, iş sözleşmesinin feshinin yapıldığı tarih geçerli olmaktadır. Hak edişlerin en avantajlı bir şekilde elde edilmesi adına, uzman iş hukuku avukatından destek talep edilmelidir.

Diğer Yazılarımız:

Fazla Mesai Ücretimi Alamıyorum İş Sözleşmemi Haklı Nedenle Fesih Edebilir Miyim?

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı nedenle Fesih Nedenidir

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button