İşe iade davası nedir? 

İşe iade davaları

İşe iade davaları otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz. (4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi)

İşe iade şartları nelerdir?

Altı aylık kıdem şartı ne demektir?

İşçinin çalışma süresinin en az altı ay olması anlamına gelmektedir. Örneğin işçinin beş aylık çalışması bulunuyorsa işe iade davası açamayacaktır. İşçinin altı aylık kıdemi, işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.

Otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması ne anlama gelmektedir?

İşe iadenin şartlarından birisi de, işyerinin en az otuz veya daha fazla işçi çalıştırıyor olması gerekmektedir. Otuz kişinin hesabında, işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, bu işyerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşe iadenin diğer bir şartı ise, iş sözleşmesinin işveren tarafından geçersiz bir sebebe dayanmaksızın fesih edilmiş olmasıdır.

İşletmesel kararla iş sözleşmesinin feshi ne anlama gelir?
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin fesheden işveren, işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu sebebe dayanarak iş sözleşmesini fesih eden işveren, sosyal seçim kriterleri ve feshin son çare olma ilkesine uygun davranılması gereklidir. Bu ilkelere uyulmadan yapılan fesih, mahkemece geçersiz fesih kabul edilecek ve işçinin işe iadesine karar verilecektir.

İşçinin yeterliliği veya performansı nedeniyle iş sözleşmesinin feshi?

İşveren tarafından, işçinin yetersizliği veya performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, işveren objektif olarak belirlediği performans kriterlerini işçiye tebliğ etmesi gerekmektedir. İşveren tarafından, işçinin yetersizliği veya performans düşüklüğü nedeniyle fesih halinde, işçinin savunmasının alınmamasını durumunda da geçersiz bir fesih söz konusu olacağından açılacak olan işe iade davası işçi lehine sonuçlanacaktır.

Feshin son çare olması ilkesi ne anlama gelir?

İşveren tarafından işçinin yetersizliği, performans düşüklüğü veya işletmesel nedenler ile işçinin iş sözleşmesinin fesih etse dahi, iş bu fesih işleminin son çare olması gerekmektedir.

 

İşe iade davasını kimler açamaz?

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilli ve yardımcıları ile işletmenin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkileri bulunan işveren vekilleri işe iade davası açamaz ve bu davanın sonuçlarından yararlanamaz. Bu kişiler 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İş Güvencesi Hükümlerinden faydalanamazlar.

İşe iade davası ne zaman açılır?

İş sözleşmesi fesih edilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediğini veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde İş Mahkemesinde dava açabilir.

İşe İade Davası Avukatı ne demektir?

Avukatlar arasında, doktorlarda olduğu gibi zorunlu alan seçme veya branşlaşma bulunmamakta yani kıdem tazminatı avukatı, işe iade avukatı, ihbar tazminatı avukatı, iş kazası avukatı, İş davası avukatı, İş avukatı gibi bir ayrım söz konusu değildir. İşe iade davası avukatı ibaresi ise daha çok iş davalarına, işe iade davalarını yoğunlukla takip eden avukatlar için kullanılmaktadır.

İşe iade davası dilekçesi

İş sözleşmesi haksız bir şekilde fesih edilen işçinin, işe iadesini sağlamak için iş mahkemelerinde dava açması gerekmektedir. İşe iade davası, görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazılacak bir dilekçe ile açılır. İşe iade davası dilekçesinin kanunda belirlenen şartlara haiz olması gerekmektedir. İşe iade davası bir avukat ile takip edilmesi durumunda, sürecin başlatılması ve takibi avukat tarafından yapılacaktır.

İş Sözleşmesinin feshi nasıl yapılmalıdır?

Fesih yazılı olarak yapılmalı ve fesih sebebi açık ve net şekilde belirtilmelidir. Bu husus yasanın geçerli fesih yönünden öngördüğü mutlak şekil şartıdır. İşveren fesih bildiriminde açıkladığı fesih sebebiyle bağlı olup, bu sebebi işe iade davasında değiştiremez.

İşe iade davasında ispat yükü hangi taraftadır?

İşe iade davasında ispat külfeti işveren aittir. İşveren, is sözleşmesini haklı bir sebep ile feshettiğini ispat etmekle yükümlüdür. İşveren feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat edemezse, iş mahkemesi işçinin işe iadesine karar verecektir.

 

 Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. (1)

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.