Yazar Arşivleri: admin

İşçinin, başka bir iş bularak istifa etmesi halinde veya ücretini az bularak istifa etmesi halinde işyerinde kıdem ve ihbar tazminatı alması mümkün müdür?

Kendisine verilen ücreti az bularak iş sözleşmesini fesih eden işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. 

“İşe iade davası” işten çıkartıldım yasal haklarım nelerdir? “iş güvencesi” nedir? “işe iade avukatı”

4857 sayılı İş yasasının iş güvencesini düzenleyen 18,19,20 ve 21. Maddeleri sırayla, iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe dayandırılmasını, feshin usulünü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını düzenlemiştir. “İşe iade avukatı” olarak feshin usulünü,  yapılan feshin geçersiz sebeple yapılıp yapılmadığı hususunda profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İş yasasının 18.maddesinin birinci fıkrasında, otuz veya daha fazla […]

“İşe iade davası” Feshin son çare olması ilkesi

“İşe iade davası avukatı” olarak her somut olayın detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Fesih için geçerli bir sebebin var olduğu düşünülse bile, işverenin fesih yoluna gitmeden önce her türlü tedbiri denemiş olması ve fesihten başka bir çarenin kalmamış olması gerekmektedir. İşverenin fazla çalışmaların azaltılması, meslek içi eğitim verilmesi, kısa çalışma yapılması veya ücretli/ücretsiz izin kullandırılması gibi […]

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığının kazanılması çeşidine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile hazırlanan dilekçe formu doldurularak başvuru yapılabilir. Dilekçe içerisine; pasaport, fotoğraf, evlenme, evlat edinme, oturma ya da çalışma izni evrak örneği, doğum belgeleriyle var ise vekillik belgesiyle başvuru çeşidine göre sağlık raporu ve benzeri belgeler eklenerek başvuru yapılır.  Başvuru Hakkında Detaylı Bilgiler  Yetkili makamın […]

İş sözleşmesini bildirim öneli tanıyarak fesheden işveren, işçiye iş arama izni vermek zorunda mıdır?

İşverenin bildirim süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermesi gerektiği düzenlenmiştir. İşçi bu izni, iş saatleri içinde ve günde 2 saatten az olmamak üzere kullanır. İşçi isterse bu izin sürelerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlamak ve […]

Deneme süresi nedir? Deneme süresi içinde işçinin veya işverenin tazminat sorumluluğu var mıdır?

İşe alınan ve sürekli bir işte belirli veya belirsiz süreli bir iş sözleşmesi ile işe başlayan işçi ve bunu çalıştıran işveren için 4857 sayılı İş Kanununda süresi en çok iki ay olarak belirlenen bir deneme süresi öngörülmektedir. Deneme süresi içinde işçi veya işveren, herhangi bir tazminat ödemeksizin ya da süre vermeksizin feshini bildirebilir. Bunun için […]

İşçinin, işverenden izin almaksızın işe gelmemesi işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? İşçinin mazereti devamsızlık sayılır mı? İşveren, işçi işe gelmedi diyerek iş sözleşmesini fesih edebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunun 25.Maddesinin II numaralı bendinin (g) fıkrası uyarınca, işçinin işvereninden izin almaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işçinin işine devam etmemesi, işverene fesih hakkı verir. Ancak devamsızlık haklı sebebe dayanıyorsa işveren iş sözleşmesini fesih […]

Sigortasız çalıştığını gerekçe göstererek iş sözleşmesini fesih eden işçinin kıdem tazminatı alması mümkün müdür?

İşverenin işçisini, sigortasız çalıştırması ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan bir durumdur. İşçinin Sosyal Güvenlik hakkının ücret kadar önemli ve temel anayasal haklardandır, bu nedenle sigortasız çalıştırılan işçinin iş sözleşmesini fesih etmesi haklı nedene dayanır. Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatını almaya hak kazanır. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatı, Üsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. 

İşverence ücretin, fazla çalışma ücretinin, ikramiye, hafta tatili ücretinin, genel tatil ücretinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi işçiye iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verir mi? Sözleşmeyi fesih eden işçi kıdem tazminatı alır mı? “Ümraniye kıdem tazminatı avukatı”

4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesinin II numaralı bendinin (e) fıkrası uyarınca işçinin ücretinin fazla çalışma ücretinin, ikramiye, hafta tatili ücretinin, genel tatil ücretinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi işçiye iş sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verir. İşçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İş Kazası Nedir, iş kazasını işverenin bildirim zorunluluğu var mıdır?

İşçinin işverenin emrinde iken veya gördüğü bir iş dolayısıyla aniden ve dıştan gelen bir etkenle bedence veya ruhça zarara uğramasıdır. -Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, -İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, -Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, -Sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, -Sigortalıların, işverence sağlanan […]

Call Now Button