Kategori Arşivleri: Blog

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku nedir

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yasal ve atanmış olmak üzere iki çeşit mirasçı vardır. Atanmış mirasçı; yasal olarak miras bırakan kişinin mirasçısı olmadığı halde, miras bırakan kişinin iradesiyle mirasçı olma hakkı kazanan kişilerdir. Yasal mirasçı ise zümreye yani dereceye sahip olan […]

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

İş Kanunu gereğince, ister süreli ya da ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olduğunda, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalıdır. Ayrıca işveren, işçinin gerçek maaşı üzerinde sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmak zorundadır. Burada kural işverenin, işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK’ya bu tutar üzerinden bildirim yapmasıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Fakat uygulamada zaman […]

Sendikal Fesih Nedeniyle İşe İade Davası

Çalışma hayatında önemli bir rolü olan sendikalar, işçilerin birlik içinde hareket etmelerini ve haklarını savunmalarını sağlar. Çalışanların pazarlık güçlerin arttırdıkları için çalışanları işverenlerin karşısında daha güçlü bir pozisyona getiren sendikalar, ücret zamları gibi işçilerin birçok hakkını koruyor ve kazanım sağlıyor. Bu durumda işverenler sendikaları tepkiyle karşılıyor ve sendikaya bağlı çalışanlara karşı baskı uygulayabiliyor. Bu olasılığı […]

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel öğretim kurumlarında belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabidir. Özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı konusundan önce belirli süreli iş sözleşmesinin yasal tanımı yapılması gerekir. İş Kanunu gereğince belirli süreli iş sözleşmesi; belirli süreli işler için işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen sözleşme ya da belli bir işin […]

İşe İade Edilen İşçinin İşe Başlamaması Halinde Tazminat Hakkı

İşveren tarafından geçersiz fesihle işten çıkartılan işçi, işe iade davası açabilir ve bu davanın kazanılması sonucu işçinin işe iadesi gerçekleştirilebilir. İşe iade davasını kazanan işçinin hakları vardır ve yeniden çalışmaya dönecektir. Uygulamada çok sık karşılaşılan sorun ise işe iade davası açan işçilerin işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretine dair alacakları ile ilgilidir. İşe […]

İşe İade Davasında Yargılama

İşe iade davaları, kısa sürede sonuca bağlanması gereken davalar arasında yer aldığı için basit yargılama usulünde görülecektir. İşçilerin işe iade edilip edilmeyeceklerinin sözleşmenin fesih biçimine göre tespit edildiği İş Hukuku’nda önemli olan davanın kısa sürede çözümlenmesi ve işçinin işe iade edileceğinin kararlaştırılarak işçinin mağduriyetinin giderilmesi gerekecektir. İş Kanunu’nun 18. Maddesi iş güvencesini düzenler. İş güvencesi […]

İşe İade Davasında İspat Yükü

vesayet davası nedir

İşe iade davaları, İş Kanunu’nun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. İş Kanunu’nun 20. Maddesine göre: “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.” Bu kanun maddesine göre iş sözleşmesi usulüne aykırı feshedilen işçi, işe iade davası […]

İşe Başlatmama Tazminatında Ücretin Belirlenmesi

fazla mesai üretleri

İşe başlatmama tazminatı; işe iade davasını kazanan işçinin, işvereni tarafından işe başlatılmaması durumunda kazanacağı tazminat çeşididir. İşe iade davasında, işe iade kararı verilmesinden sonra işçi 10 gün içinde işverenine işe başlama isteğini bildirmek zorundadır ve işveren de işçisini 1 ay içinde işe başlatmalıdır. Bu süre zarfında işçisini işe başlatmayan işveren; işçiye en az dört en […]

İşçinin veya İşverenin Ölümü Halinde Ölüm Tazminatı

iş kazası geçiren işçinin hakları

Kıdem tazminatının hangi durumlarda alacağı kanunlarda açık bir biçimde belirtilmiştir. Kıdem tazminatı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta, kıdem tazminatını alabilmek için ön şartın o işyerinde en az bir yıldır çalışmak olduğunu belirtelim. Bu şartın dışındaki diğer koşullar ise farklılık arz eder. İşveren ya da işçinin ölümü halinde işçi hangi haklardan yararlanır? İşçinin ailesi […]

İşçinin Ücretinin Ödenmemesi

taşeron işçi kıdem tazminatı

İşçilerin genel hayatındaki sorunlardan birisi de ücretlerinin ödenmemesi durumudur. Emeğini kullanarak birçok farklı iş yapan işçi, bazı durumlarda ücretinin ödenmemesi sebebiyle yasal haklarını bile arayamaz. Durum böyleyken bir işçi, ücreti ödenmediği zaman hangi yasal haklara sahip olur? İşçinin ücretinin ödenmemesi durumunda neler yapılmalıdır? Bu durumda işçi, iş sözleşmesini feshetme imkanı kullanabilir mi? Maaşı ödenmeyen işçi […]

DMCA.com Protection Status